Intensywność zaludnienia

W miastach najluźniej zabudowanych przypada kilkudziesięciu mieszkańców na 1 hektar. W wielkich miastach europejskich, zabudowanych ciasno i nieracjonalnie, cyfra ta dochodzi i nawet przekracza stosunek 1000:1. W niektórych dzielnicach Śródmiejskich Warszawy spostrzegamy przed wojną 1939 r. intensywność zaludnienia wyrażoną cyfrą 1400 mieszk. na jeden hektar. Dokładny obraz gęstości zaludnienia dają tylko cyfry dotyczące poszczególnych terenów faktycznie zabudowanych. Natomiast stosunek ogólnej liczby mieszkańców do całkowitej powierzchni miasta w jego granicach administracyjnych, może bardzo szeroko zakreślonych, daje pojęcie zupełnie fałszywe, gdyż włącza tereny należące do miasta, lecz nie grające żadnej czynnej roli w życiu mieszkańców, w warunkach zdrowotnych, wychowawczych i architektonicznych. Tak np. w przytoczonym wyżej przykładzie Warszawy, dzieląc ogólną powierzchnię miasta, tj. ponad 12.000 ha na 1,200.000 jej mieszkańców, otrzymalibyśmy bardzo niski i nadzwyczaj pomyślny dla wielkiego miasta stosunek 100 mieszkańców na I ha. Byłaby to jednak cyfra najzupełniej złudna, nie stojąca renów miasta i jego okolicy, o czym była mowa w rozdziale poprzednim, lecz przede wszystkim konieczne jest Ścisłe zbadanie możliwości gospodarczych i administracyjnych samego zarządu miasta oraz skoordynowanie z nim wszelkich zamierzeń natury ekonomicznej czy też technicznej. W wielu wypadkach może bowiem zajść potrzeba pewnych zmian w ramach ustaw państwowych. W innych znów wypadkach wysuwa się konieczność skoordynowania. działania administracji danego miasta z innymi ośrodkami lub nawet całkowita łączność pracy badawczej, projektodawczej i wykonawczej dla większego tzw: regionu, obejmujacego szereg osiedli o charakterze miejskimi wiejskim. W każdym bądź razie zbadanie administracji miejskiej i skrystalizowanie jej potrzeb bieżących i przyszłościowych, łącznie z możliwościami gospodarczymi; doda sporo wartości realnej pracom urbanistycznym. [przypisy: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Monday, September 9th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena