Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Grupy dzieł technicznych

Studia te obejmują to wszystko, co zbudowała i urządziła reka ludzka w granicach badanego miasta, oraz w jego bliższej i dalszej okolicy. Promień zasięgu tych badań uzależnia się Od wpływów odpowiednich urządzeń i przeobrażeń technicznych na sam organizm miejski. Tak np. uregulowanie rzeki na znacznej części jej biegu i zorganizowanie żeglugi może wpływać w sposób decydujący na stan gospodarczy miasta. Natomiast ujęcie w wały i zabezpieczenie od wylewów dotyczy danego miasta, o ile jest przeprowadzone choćby tylko w jego granicach lub cokolwiek powyżej jego terenów. W ten sposób można stwierdzić, że zakres badań w pewnej dziedzinie technicznej musi być każdorazowo uzależniony od jej charakteru i związku z organizmem urbanistycznym. Badania prowadzimy w zakresie następujących grup dzieł technicznych: 1. Budowle o charakterze architektonicznym, tj. zabudowania mieszkaniowe, przemysłowe, gospodarcze, gmachy publiczne, społeczne i państwowe. 2. Budowle o charakterze inżynierskim, związane z regulacją rzek, budową kanałów spławnych, przystani i portów, osuszaniem i nawadnianiem, wyzyskiwaniem sił wodnych itp. 3. Budowle i urządzenia komunikacyjne lądowe: linie kolei państwowych, kolejek dojazdowych i elektrycznych międzymiastowych, drogi bite i lotniska, sieci przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych. 4. Urządzenia wchodzące w zakres zdrowotności miasta: osuszanie, kanalizacja, wodociągi, systemy usuwania Śmieci. 5. Urządzenia związane z eksploatacją bogactw naturalnych geologicznych: kamieniołomy, cegielnie, kopalnie, wydobywanie żwiru i piasku. 6. Budowle, urządzenia i tereny, kształtowane pod wpływem czynnika warowności. 7. Dzieła kultury ogrodniczej: drzewostan, parki, ogrody nowoczesne i zabytkowe, ogrody ozdobne, warzywne i owocowe, aleje i poszczególne wartościowe grupy drzew i innych roślin. Jest to dziedzina studiów, która Ściśle się wiąże z badaniami poprzednio omawianymi w związku z analizą warunków przyrodzonych i topografii terenu. 8. Badania historyczne, dotyczące całości terenu oraz poszczególnych spraw zabytkowych. [przypisy: projektowanie wnętrz, aranżacje wnętrz warszawa, projektowanie wnętrz Kraków ]

Posted by on January 10th, 2018 Comments Off on Grupy dzieł technicznych

Intensywność zaludnienia

W miastach najluźniej zabudowanych przypada kilkudziesięciu mieszkańców na 1 hektar. W wielkich miastach europejskich, zabudowanych ciasno i nieracjonalnie, cyfra ta dochodzi i nawet przekracza stosunek 1000:1. W niektórych dzielnicach Śródmiejskich Warszawy spostrzegamy przed wojną 1939 r. intensywność zaludnienia wyrażoną cyfrą 1400 mieszk. na jeden hektar. Dokładny obraz gęstości zaludnienia dają tylko cyfry dotyczące poszczególnych terenów faktycznie zabudowanych. Natomiast stosunek ogólnej liczby mieszkańców do całkowitej powierzchni miasta w jego granicach administracyjnych, może bardzo szeroko zakreślonych, daje pojęcie zupełnie fałszywe, gdyż włącza tereny należące do miasta, lecz nie grające żadnej czynnej roli w życiu mieszkańców, w warunkach zdrowotnych, wychowawczych i architektonicznych. Tak np. w przytoczonym wyżej przykładzie Warszawy, dzieląc ogólną powierzchnię miasta, tj. ponad 12.000 ha na 1,200.000 jej mieszkańców, otrzymalibyśmy bardzo niski i nadzwyczaj pomyślny dla wielkiego miasta stosunek 100 mieszkańców na I ha. Byłaby to jednak cyfra najzupełniej złudna, nie stojąca renów miasta i jego okolicy, o czym była mowa w rozdziale poprzednim, lecz przede wszystkim konieczne jest Ścisłe zbadanie możliwości gospodarczych i administracyjnych samego zarządu miasta oraz skoordynowanie z nim wszelkich zamierzeń natury ekonomicznej czy też technicznej. W wielu wypadkach może bowiem zajść potrzeba pewnych zmian w ramach ustaw państwowych. W innych znów wypadkach wysuwa się konieczność skoordynowania. działania administracji danego miasta z innymi ośrodkami lub nawet całkowita łączność pracy badawczej, projektodawczej i wykonawczej dla większego tzw: regionu, obejmujacego szereg osiedli o charakterze miejskimi wiejskim. W każdym bądź razie zbadanie administracji miejskiej i skrystalizowanie jej potrzeb bieżących i przyszłościowych, łącznie z możliwościami gospodarczymi; doda sporo wartości realnej pracom urbanistycznym. [przypisy: projektowanie wnętrz, aranżacje wnętrz warszawa, projektowanie wnętrz Kraków ]

Posted by on January 10th, 2018 Comments Off on Intensywność zaludnienia