Posts Tagged ‘neoperl’

Czynniki urbanistyczne

Na określonym terenie prowadzimy badania, które powinny wyjaśnić całkowicie stan ludności i stan techniczny terenu. Stworzą one obraz możliwie dokładny tego wszystkiego, co człowiek na danym obszarze ziemi osiadły zdziałał i stworzył w zakresie kultury materialnej, urządzeń społecznych, państwowych i komunalnych. Przy tym przy studiach prowadzonych w tym kierunku należy pamiętać, że współczesne podstawy gospodarcze rozwoju miasta ściśle sie wiążą z gospodarczymi i politycznymi wytycznymi. O ile nie wchodzi w grę przeszkoda absolutna, jak zatoka morska, bieg rzeki, tereny zalewowe lub ostre zbocza gór, to analogia tych układów jest całkowita. Wszystkie doświadczenia miast niewielkich w epokach ubiegłych, a przede wszystkim ostro występujące potrzeby współczesne domagają się gwałtownie rozbicia zwartej kolistej masy terenów zabudowanych miasta dzisiejszego. (more…)

Posted by on September 7th, 2019 Comments Off on Czynniki urbanistyczne

Dawne ujęcie i sposób rozumienia zadań urbanistycznych

Po pierwsze, miasto rozwijało się powoli i etapy jego rozwoju szły równolegle do zmiany pokoleń, ich potrzeb i Środków. Po drugie, miasto było niewielkie, przestrzenie przebywane w jego wnętrzu były tak drobne, że czas, jaki na to poświęcano, nie odgrywał żadnej roli w trybie życia jednostki, względnie w kalkulacji gospodarczej całego organizmu miejskiego. Miasto współczesne przeobraziło się pod tym względem całkowicie. Jego przestrzenie są ogromne. Pomimo stosowania coraz lepszych i szybszych Środków komunikacji czas i energia, poświęcane na ich przebywanie, coraz ujemniej wpływają na życie jednostki i ogółu mieszkańców. (more…)

Posted by on September 7th, 2019 Comments Off on Dawne ujęcie i sposób rozumienia zadań urbanistycznych

Liczby przyrostu naturalnego

Liczby przyrostu naturalnego składają się z dużych liczb urodzin, małej śmiertelności niemowląt, znacznej długowieczności mieszkańców miasta, dobrych warunków rozwoju i życia jednostki. Liczby spadającego przyrostu, czy absolutnego spadku, moga wynikać ze spadku urodzin lub zwiększenia śmiertelności niemowląt, względnie zwiększenia ogólnej śmiertelności. Jest to przypadek charakterystyczny w czasach wojen, epidemii, głodu lub choćby nawet depresji gospodarczej. Poza naturalnym przyrostem mamy w organizmnie urbanistycznym do czynienia zwykle ze znacznym przyrostem lub spadkiem liczby ludności skutkiem Imigracji i emigracji. Pierwszy z tych objawów stanowi podstawę olbrzymiego przyrostu ludności miast współczesnych. (more…)

Posted by on September 7th, 2019 Comments Off on Liczby przyrostu naturalnego

Badania ludności

Badania ludności winny szczegółowo oświetlić zagadnienia następujące: 1. Przeważający charakter gospodarczy i zawodowy ludności miasta. Rola ekonomiczna rolnictwa, rzemiosła, handlu, różnych gałęzi przemysłu, administracji. Układ poszczególnych grup, ich stan ekonomiczny. Dochodowość warsztatów pracy i stopa życia mieszkańców. (more…)

Posted by on September 7th, 2019 Comments Off on Badania ludności

Doświadczenia i spostrzeżenia

Doświadczenia i spostrzeżenia, które dziś już możemy czynić, otwierają drogę do racjonalnych dalszych poczynań: będzie nią ścisła koordynacja czynnika prawnego z czynnikami pozostałymi, a przede wszystkim z możliwościami gospodarczymi i zagadnieniami technicznymi, budowlanymi i komunikacyjnymi. Tak powstaje w organizmie urbanistycznym racjonalna polityka budowlana i terenowa pohamowaną chęcią zysku osobistego, wprowadza do rozwijającego się szybko organizmu miejskiego zarodki chaosu oraz brak wszelkiej harmonii i koordynacji z potrzebami publicznymi i z zadaniami społecznymi, które leżą z natury rzeczy u samej podstawy organizmu miejskiego. W płaszczyźnie prawa własności ścierają się w formie jaskrawej dążności zysku jednostki z dążnościami do zaspokojenia potrzeb ogółu mieszkańców miasta lub jego większych ugrupowań. Scierają się również interesy poszczególnych instytucji państwowych z potrzebami urządzeń i instytucji miejskich i samorządowych. W konstrukcji miasta występują szczerby i niedokładności. (more…)

Posted by on September 6th, 2019 Comments Off on Doświadczenia i spostrzeżenia

Dążenie do zorganizowanej akcji terenowej i budowlanej.

Między tymi skrajnymi przykładami Wschodu i Zachodu Europy, spostrzegamy całe szeregi form pośrednich w Italii, w licznych i bardzo udatnych akcjach budowlanych Niemiec, w eksperymentach socjalistycznego zarządu m. Wiednia i innych. Wszędzie spostrzegamy dążności mniej lub wiecej akcentowane w dwóch kierunkach: zorganizowanej akcji terenowej i budowlanej. Celem jej jest usunięcie wszędzie zasadniczych braków, cechujących miasto wieku XIX, tj. chaosu w podziale terenów na budowlane i niebudowlane oraz chaosu w produkcji mieszkań i sposobach zabudowy. (more…)

Posted by on September 6th, 2019 Comments Off on Dążenie do zorganizowanej akcji terenowej i budowlanej.

Ustawy

Ustawy ułatwiają celowy podział terenów, tworzenie rezerwatów zielonych, tj. lasów, parków, sadów itp., określają normy zabudowy, normują konstrukcje nowoczesną miasta w zakresie komunikacji, różnorodnych urządzeń technicznych, terenów i gmachów publicznych itd. W wielu wypadkach hamują one w sposób radykalny wadliwe formy zabudowy, jakie się utworzyły w czasach dawniejszych, a nacechowane są ciasnotą i pomijaniem najprymitywniejszych postulatów zdrowotnych w metodach zabudowy. Przy dalszych badaniach i opracowaniach projektu urbanistycznego konieczne jest Obok materiału graficznego branie pod uwagę odnośnych ustaw, przepisów prawnych i administracyjnych, oraz miejscowych obyczajów. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć dodatni wpływ i koordynację czynnika obyczajowo-prawnego z innymi wpływami i czynnikami, oddziaływującymi na całość lub też na poszczególne fragmenty kompozycji urbanistycznej. (more…)

Posted by on September 6th, 2019 Comments Off on Ustawy

Prace wstępne

Wiążą się one w niektórych wypadkach dość ściśle z badaniami demograficznymi i ekonomicznymi, jak np. charakter i znaczenie poszczególnych ośrodków komunikacji, sposób zabudowy i użytkowania terenów zabudowanych, stan ludności itd. Jednakże już te prace wstępne skrystalizowane w wymienionych sześciu punktach prowadzą do: a) wytyczenia w najogólniejszych zarysach terenów budowlanych i nie nadających się do zabudowy, b) wytyczenia terenów, na których zabudowa nie może, względnie nie powinna być dopuszczona, a to z powodów zdrowotnych, komunikacyjnych, obronności i krajobrazowych, oraz terenów zielonych, c) określenia roli poszczególnych systemów komunikacyjnych, jak koleje państwowe, kolejki dojazdowe, elektryczne międzymiastowe, tramwaje, drogi bite oraz linie dróg wodnych. Rozważenie dawniejszych systemów podziałów terenów miejskich i schematów planów w epokach ubiegłych oraz badania zabudowy miast, w szczególności większych, w ostatnich stu kilkudziesięciu latach pozwoliły nam spostrzec zasadniczy ich błąd w odniesieniu do miasta współczesnego. Zabudowuje się ono mianowicie na kształt koncentrycznie narastających sło- Materiał map i planów, zgromadzony poprzednio pod kątem widzenia właściwości geograficznych, topograficznych, geologicznych itd., powinien być uzupełniony teraz w płaszczyźnie spraw administracyjnych, a także stanu prawnego terenów miejskich i podmiejskich. (more…)

Posted by on September 6th, 2019 Comments Off on Prace wstępne

Usunięcia usterek w organizmie urbanistycznym

Dzieje się to drogą rozklinowania zwartej koncentrycznej budowlanej masy miejskiej przestrzeniami o zmiennych szerokościach, odpowiadających możliwościom lokalnym, a przenikających jak najgłębiej do środka miasta. Mogą to być istniejące lasy, sady, ogrody prywatne lub publiczne, tereny sportowe, tereny rolne, powierzchnie wodne, tereny górzyste, bagniste lub zalewowe, doprowadzone do właściwego stanu technicznego i zdrowotnego. System ten daje się zastosować na mniejszą lub większą skalę do ogromnej większości miast współczesnych; nie osiąga on w wielu wypadkach, szczególnie przy istniejącej zabudowie ścisłej i kosztownej, wyników idealnych, lecz daje możność usunięcia zasadniczych usterek w organizmie urbanistycznym ustalić potrzebę objęcia jednolitym projektem urbanistycznym terenów w bardzo dużym promieniu. Przejdziemy w tym wypadku do studium planu regionalnego. W każdym razie pierwsze stadium pracy powinno dać następujące wyniki: I. (more…)

Posted by on September 6th, 2019 Comments Off on Usunięcia usterek w organizmie urbanistycznym

Stan prawno-administracyjny

Całe szeregi najbardziej znanych ośrodków turystycznych w Polsce i w szczególności za granicą zawdzięczają swój wybitny nieraz dobrobyt pięknej sytuacji, zabudowaniu i umiejętnej ich konserwacji. Obok podstawowych studiÓw dotyczących warunków naturalnych, omawiana tu pierwsza dziedzina studiów miasta współczesnego wymaga zorientowania się w jego sytuacji prawnej oraz w jego związkach z innymi ośrodkami pod względem administracyjnym. Dawna samodzielność miast — państw średniowiecznych, ustąpiła dziś miejsca ścisłemu podporządkowaniu się systemom organizacji i administracji państwowej. W sprawach zasadniczych wszystkie miasta podporządkowują się prawom i obyczajom, obowiązującym w całym państwie, natomiast w sprawach lokalnych rządzą się same w granicach państwowych ustaw samorządu. W zależności od tych ustaw oraz w zależności Od swej wielkości, ilości mieszkańców i stanu gospodarczego, funkcje administracyjne miasta mogą być bardzo rozległe i wszechstronne. (more…)

Posted by on September 5th, 2019 Comments Off on Stan prawno-administracyjny

neoperl - Artykuly w temacie