Zagadnienie kanalizacji terenów miejskich

Zawilgocenie terenu pochodzi zwykle bądź z opadów atmosferycznych, nie mających właściwego odpływu, bądź z wylewów nie uregulowanych strumieni i rzek. W pierwszym wypadku konieczne jest odwodnienie odpowiednimi rowami lub właściwie zaprojektowanym systemem kanalizacji. W drugim — zawilgocenie terenu da się usunąć z pomocą regulacji rzeki, co wtedy zwykle łączy się z innymi celami, jak uspławnienie, urządzanie portów, bulwarów, terenów parkowych itd. Odmienne jest w swoich celach i Środkach zagadnienie kanalizacji terenów miejskich dla usuwania opadów atmosferycznych, nieczystości domowych, ścieków z fabryk itd. Rozwiązywanie tego zagadnienia w prymitywnej dość formie kierowania wód z miasta do najbliższej rzeki lub często nawet niewielkiej strugi, staje się coraz bardziej wątpliwym. Wzrastająca ilość miast i ich mieszkańców powoduje coraz znaczniejsze zanieczyszczanie rzek, z których poniżej leżące miasta czerpią wodę. Dziś więc nie wystarcza skanalizowanie miasta, lecz trzeba również oczyścić ścieki i całkowicie je unieszkodliwić przed spuszczeniem do rzeki. Wiąże się to z utrzymaniem w czystości wód na peryferiach miasta, jak glinianki, stawy, strugi, rowy itp. Drugim zagadnieniem wielkiej wagi jest zaopatrzenie miasta w wodę Istnieją różne systemy wodociągów i czerpania wody z najbliższej rzeki lub ze źródeł i studzien artezyjskich, położonych w pobliżu miasta lub w większej Od niego odległości. Badania odnośne, przeprowadzone wszechstronnie przez odpowiednich specjalistów, dają w wyniku projekty wodociągów i kanalizacji, usuwania ścieków i odpadków. Projekty te i studia mogą w wielu wypadkach wpłynąć w znacznym stopniu na prace urbanistyczne. W równym stopniu konieczności techniczne samej sieci kanalizacyjno-wodociągowej, jak również urządzenia centralne, stacje i filtry wodociągowe, osadniki wodociągowe i kanalizacyjne, tworzą pewne warunki konstrukcyjne, które winny być szczegółowo uwzględnione w zamierzeniach budowy miasta. Działają one nieraz tak w kierunku technicznym, jak i gospodarczym. [patrz też: piasek cena za m3, olx zawiercie, gładź gipsowa cennik ]

Tags: , ,

This entry was posted on Tuesday, September 10th, 2019 at 2:54 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik olx zawiercie piasek cena za m3