Racjonalne ukształtowanie biur administracyjnych i handlowych, ośrodków handlu, aprowizacji, zabudowań przemysłowych

Studia te w poszczególnych działach winny być przeprowadzone na podstawie materiałów rysunkowych, mapowych i opisowych przez rzeczoznawców różnych tych dziedzin. Badanie ostateczne i zestawienie materiału badawczego winno uwzględniać koordynacje różnych spraw i. funkcji miasta, celem osiągnięcia jednolitego projektu urbanistycznego, tj. syntezy. zamierzeń kompozycyjnych, technicznych i gospodarczych w dalszej płaszczyźnie. Read the rest of this entry »

Posted by on September 9th, 2019 Comments Off on Racjonalne ukształtowanie biur administracyjnych i handlowych, ośrodków handlu, aprowizacji, zabudowań przemysłowych

Zabudowa dobrze skomponowana

Zabudowa dobrze skomponowana może iść w kierunku wysokości, grupując mieszkania jedne nad drugimi, a pozostawiając w zamian dużą przestrzeń wolną w około zabudowań. Lub też przeciwnie — możemy budować płasko, wznosić domy 0 jednej lub paru kondygnacjach; w tym wypadku dajemy łatwy dostęp do ulicy i ogrodu, nie wtłaczamy dużej ilości ludzi pod jeden dach, zamian jednak zajmujemy większą powierzchnie pod zabudowę. Typy domu i sposoby zabudowy poszczególnych dzielnic rzucają światło na najwyższe zwykle zagadnienia urbanistyczne, tj. potrzeby naprawy stanu istniejącego i zamierzenia budowlane na przyszłość. Studiowane łącznie z wynikami poprzednich badań stanu ludności, wskazują one na konieczność zmian w organizmie urbanistycznym dla osiągnięcia dobrych wyników w znaczeniu społecznym, zdrowotnym i architektonicznym. Read the rest of this entry »

Posted by on September 9th, 2019 Comments Off on Zabudowa dobrze skomponowana

Woda w planach miasta

Na plan pierwszy należy wysunąć regulację i uspławnienie rzek, budowę kanałów, portów i przystani, ochronę terenów zalewowych w mieście i jego okolicach, osuszanie terenów bagnistych i nizin. Wiąże się z tym wyzyskanie przestrzeni wodnych dla celów sportowych i dla wzbogacenia krajobrazu miasta. Woda w różnych postaciach, jako ujęta w bulwary rzeka lub kanał, jezioro, staw, lub choćby sadzawka czy basen, stanowi zawsze element nadzwyczaj dodatni w połączeniu z architekturą różnego typu w mieście współczesnym. Nie doceniana, jak większość czynników estetycznych, przez długi okres czasu chaotycznej zabudowy miast, tym bardziej zasługuje na pieczołowitą opiekę w dobie obecnej. Wspaniałe przykłady miast dawnych, zakładanych nad brzegami rzek i mórz, powinny zwrócić szczególną uwagę urbanisty nowoczesnego. Read the rest of this entry »

Posted by on September 9th, 2019 Comments Off on Woda w planach miasta

Badanie przemysłu przetwórczego miasta

Badanie przemysłu przetwórczego danego miasta wyjaśni jego role w organizacji ośrodków miejskich sąsiednich lub dalej leżących (np. sprawa centralnych rzeźni, pracujących dla eksportu, składów odzieżowych itp.). Ze sprawa aprowizacji miasta współczesnego wiąże sie dziś bezpośrednio zagadnienie urządzeń miejskich, dostarczających mieszkańcom komunikacji, służące dla dowozu do miasta. Znaczenie ludności rolniczej osiadłej w mieście i na jego peryferiach w sprawach aprowizacji — produkcja miejscowa i jej stosunek do materiałów importowanych z dalszych okolic, System rozdziału aprowizacji w mieście — handel hurtowy i detaliczny i jego organizacja. Składy portowe i kolejowe. Read the rest of this entry »

Posted by on September 8th, 2019 Comments Off on Badanie przemysłu przetwórczego miasta

Związki i wpływy instytucji komunalnych i państwowych

Poszczególne dziedziny życia duchowego, publicznego i towarzyskiego winny być szczegółowo zbadane, aby nadać właściwy kierunek dalszym twórczym i organizacyjnym pracom w tej dziedzinie. Wychowanie duchowe i fizyczne oraz oświata szkolna na różnych szczeblach nie pozostają bez wpływu na budowę miasta współczesnego. Zdrowe tendencje społeczne w kierunku rozszerzenia zdobyczy kultury na jak najszersze warstwy ludności miejskiej i wiejskiej wywołują swoiste konsekwencje organizacyjne i techniczne, Rodzi się stąd potrzeba przygotowania odpowiednich terenów, gmachów i urządzeń technicznych. Ogródki dziecięce, żłobki, przedszkola, ochronki, szkoły średnie, zawodowe i wyższe, szeroki program wychowania fizycznego, wymagający ogrodów, placów sportowych itd. — oto szereg wymagań, którym należy zadość uczynić w nowoczesnej konstrukcji urbanistycznej. Read the rest of this entry »

Posted by on September 8th, 2019 Comments Off on Związki i wpływy instytucji komunalnych i państwowych

Sprawa mieszkaniowa

W stosunku do miast polskich sprawa mieszkaniowa nabiera jeszcze większej wagi z następujących powodów. Miasta nasze były w ciągu półtora wieku mocno zaniedbane wskutek tendencyjnej bierności gospodarczej, wynikającej z polityki rządów okupacyjnych w szczególności ze strony dawnej Rosji i Austrii. Po wtóre ziemie nasze stały się terenem najcięższych walk w ciągu całej wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej w latach 1918—1920. Setki miast i osiedli doszczętnie zostały zrujnowane, czasem pośrednio, jak Łódź — metodami gospodarczymi, częściej bezpośrednio działaniami wojennymi. Miasta i wsie gorączkowo odbudowywane w okresie ostatnich lat piętnastu wykazują dziś jeszcze cały szereg braków, wśród których na plan pierwszy występuje właśnie bardzo niedostateczna ilość mieszkań lub niewłaściwa ich jakość. Read the rest of this entry »

Posted by on September 8th, 2019 Comments Off on Sprawa mieszkaniowa

Administracja miejska

Różnego rodzaju korporacje, instytucje opieki społecznej i wychowawcze, ubezpieczalnie itd., nadają również swoiste piętno miastu i nieraz głęboko wrastają w jego organizm tworząc swe gmachy, tereny, urządzenia techniczne i grupując wkoło siebie liczne zastępy swych członków, pracowników i interesantów. W wyniku potrzeb ludności, jej poziomu gospodarczego i społecznego, jej potrzeb materialnych i kulturalnych, rozwija się system gospodarki i administracji miejskiej. Łączy się ona ściśle z omawianym poniżej stanem technicznym terenu, lecz główne podstawy i cele znajduje w płaszczyźnie życia i różnorodnych potrzeb samych mieszkańców miasta. W tworzeniu projektu urbanistycznego potrzebą się staje nie tylko oświetlenie ogólne spraw prawnych i administracyjnych. Miasta wieku XIX i XX Święcą tu swoje smutne triumfy. Read the rest of this entry »

Posted by on September 8th, 2019 Comments Off on Administracja miejska

Badania gospodarcze i techniczne

Badania gospodarcze i techniczne, przeprowadzone w zakresie mieszkalnictwa, powinny mieć za cel dokładne określenie potrzeb mieszkaniowych, pożądanych typów mieszkań, domów i działek, oraz ich ilości w chwili obecnej i w najbliższym okresie 15—25 lat. Ze sprawą tą wiaże się niestety dziedzina, która winna znaleźć rozwiązanie w innej zupełnie płaszczyźnie. Jest to dziedzina warsztatów pracy. Spuścizną wieku XIX jest zupełne pomieszanie zabudowy mieszkaniowej, handlowej i przemysłowej. Chaotyczne przenikanie się w granicach jednej działki i jednego nawet domu pomieszczeń mieszkaniowych, sklepowych, biurowych lub wręcz fabryczno-przemysłowych stanowi jedną z najgorszych bolączek miasta współczesnego w Europie. Read the rest of this entry »

Posted by on September 8th, 2019 Comments Off on Badania gospodarcze i techniczne

Czynniki urbanistyczne

Na określonym terenie prowadzimy badania, które powinny wyjaśnić całkowicie stan ludności i stan techniczny terenu. Stworzą one obraz możliwie dokładny tego wszystkiego, co człowiek na danym obszarze ziemi osiadły zdziałał i stworzył w zakresie kultury materialnej, urządzeń społecznych, państwowych i komunalnych. Przy tym przy studiach prowadzonych w tym kierunku należy pamiętać, że współczesne podstawy gospodarcze rozwoju miasta ściśle sie wiążą z gospodarczymi i politycznymi wytycznymi. O ile nie wchodzi w grę przeszkoda absolutna, jak zatoka morska, bieg rzeki, tereny zalewowe lub ostre zbocza gór, to analogia tych układów jest całkowita. Wszystkie doświadczenia miast niewielkich w epokach ubiegłych, a przede wszystkim ostro występujące potrzeby współczesne domagają się gwałtownie rozbicia zwartej kolistej masy terenów zabudowanych miasta dzisiejszego. Read the rest of this entry »

Posted by on September 7th, 2019 Comments Off on Czynniki urbanistyczne

Dawne ujęcie i sposób rozumienia zadań urbanistycznych

Po pierwsze, miasto rozwijało się powoli i etapy jego rozwoju szły równolegle do zmiany pokoleń, ich potrzeb i Środków. Po drugie, miasto było niewielkie, przestrzenie przebywane w jego wnętrzu były tak drobne, że czas, jaki na to poświęcano, nie odgrywał żadnej roli w trybie życia jednostki, względnie w kalkulacji gospodarczej całego organizmu miejskiego. Miasto współczesne przeobraziło się pod tym względem całkowicie. Jego przestrzenie są ogromne. Pomimo stosowania coraz lepszych i szybszych Środków komunikacji czas i energia, poświęcane na ich przebywanie, coraz ujemniej wpływają na życie jednostki i ogółu mieszkańców. Read the rest of this entry »

Posted by on September 7th, 2019 Comments Off on Dawne ujęcie i sposób rozumienia zadań urbanistycznych