Program urbanistyczny i szkic planu

Na podstawie odpowiednio uklasyfikowanego materiału tworzymy: 1) program urbanistyczny i 2) szkic planu, obejmujący podstawową konstrukcję miasta, tj. podział terenów i sieć komunikacyjną. Te dwa działy pracy dopełniają się wzajemnie. Szczegółowo ustalony program rozwiązuje sam przez się niektóre zagadnienia w szkicu, jak np. sposób rozmieszczenia ludności na terenie i podział na grupy, odpowiednio do zajęć i pracy produkcyjnej. Read the rest of this entry »

Posted by on September 11th, 2019 Comments Off on Program urbanistyczny i szkic planu

Sieci komunikacyjne

W terenach niebudowlanych oznaczamy: tereny kultury rolnej i ogrodniczej, lasy, obszary przeznaczone do zalesienia, cmentarze, tereny sportowe, place ćwiczeń i urządzeń natury militarnej, obszary wodne dla celów komunikacji, obrony, sportu, ozdoby miasta i dla wyzyskania sił wodnych. Ogólne pojecie o sprawach komunikacyjnych dały nam już studia, objęte pierwszą dziedziną badań w postaci danych geograficznych, topograficznych, gospodarczych. Obecnie przechodzimy więc do wyciągnięcia wniosków z badań statystycznych, gospodarczych i technicznych, omówionych w niniejszym rozdziale i ustalamy charakter oraz potrzeby poszczególnych linii i sieci komunikacyjnych. 1) Sieć linii żeglugi lądowej, łącznie ze sprawą regulacji rzek, prowadzenia kanałów i jej organicznej łączności z portami morskimi; budowa basenów, przystani i portów. 2) Sieć linii lotniczych z rozplanowaniem lotnisk, odpowiednich zabudowań, arterii dojazdowych itp. Read the rest of this entry »

Posted by on September 11th, 2019 Comments Off on Sieci komunikacyjne

Wytyczne w planowaniu

Kierujemy sie m następującymi wytycznymi w planowaniu: osiągniecie minimum długości w arteriach o kosztownych szerokich przekrojach, (łażenie do największej wydajności tych linii i sharmonizowanie całości sieci z warunkami topograficznymi i ze Środkami gospodarczymi danego miasta; rozdział arterii komunikacyjnych od ulic mieszkaniowych i skomponowanie z tych dwóch zasadniczo odmiennych pierwiastków jednolitej i organicznej całości. Stanowi ona szkielet konstrukcji miasta. Znaczne trudności dla urządzeń komunikacyjnych, kanalizacyjnych itp., i nie wytrzymujące z tego powodu kalkulacji gospodarczej. Grupę drugą stanowią tereny, które mogą posiadać wszelkie zalety obszarów, przeznaczonych pod zabudowę, a zostaną jednak wyłączone z zabudowy w myśl wskazań ogólnej kompozycji planu. Tak więc mogą być ustalone w planie jako tereny niebudowlane ogrody, lasy, parki, grunty orne itp. Read the rest of this entry »

Posted by on September 11th, 2019 Comments Off on Wytyczne w planowaniu

Skutki braku planowości

Nowocześnie rozumiane i skrystalizowane potrzeby mieszkaniowe i wymagania warsztatów pracy stawiają środkom komunikacji nowe wymagania. Zwykły w czasach dawniejszych brak planowości odbijał się bardzo silnie i ujemnie na różnych systemach komunikacji. Systemy te, na tle odziedziczonych urządzeń dawnych, lecz pod wpływem wspaniałego rozwoju techniki komunikacyjnej w ostatnich stu latach, stworzyły w wielu wypadkach sploty zagadnień trudnych do rozwiązania. Potężny rozwój sieci kolejowej, która jednak często bardzo korzysta z tras i urządzeń z okresu jej niemowlęctwa, przed stu blisko laty, nasuwa nieraz duże wątpliwości i wymaga znacznych zmian w granicach miast. Cały system komunikacji samochodowej, osobowej i towarowej, prywatnej i publicznej, korzystający w większości wypadków z ulic i dróg bitych, budowanych d la innych zupełnie celów, domaga się gruntownego przestudiowania i racjonalnego ujęcia. Read the rest of this entry »

Posted by on September 10th, 2019 Comments Off on Skutki braku planowości

Zagadnienie kanalizacji terenów miejskich

Zawilgocenie terenu pochodzi zwykle bądź z opadów atmosferycznych, nie mających właściwego odpływu, bądź z wylewów nie uregulowanych strumieni i rzek. W pierwszym wypadku konieczne jest odwodnienie odpowiednimi rowami lub właściwie zaprojektowanym systemem kanalizacji. W drugim — zawilgocenie terenu da się usunąć z pomocą regulacji rzeki, co wtedy zwykle łączy się z innymi celami, jak uspławnienie, urządzanie portów, bulwarów, terenów parkowych itd. Odmienne jest w swoich celach i Środkach zagadnienie kanalizacji terenów miejskich dla usuwania opadów atmosferycznych, nieczystości domowych, ścieków z fabryk itd. Rozwiązywanie tego zagadnienia w prymitywnej dość formie kierowania wód z miasta do najbliższej rzeki lub często nawet niewielkiej strugi, staje się coraz bardziej wątpliwym. Read the rest of this entry »

Posted by on September 10th, 2019 Comments Off on Zagadnienie kanalizacji terenów miejskich

Urządzenia i budowle powstające pod wpływem czynnika warowności

Przyciąganie licznych rzesz chorych i rekonwalescentów, wchłanianie nieraz bardzo znacznych środków finansowych, zwożonych przez dziesiątki tysięcy przybyszów, stanowią podstawę budowy miasta i tworzą swoiste założenia urbanistyczne. W przebudowie miasta istniejącego i w zamierzeniach przyszłościowych liczyć się należy z czynnikiem warowności. Dotyczy to większości miast europejskich, w których czynnik ten wpływa bądź w postaciach historycznych — należących do epok ubiegłych w konstrukcji miasta — bądź w postaci zupełnie nowoczesnej. Dawne gmachy, tereny i urządzenia warowne wpływały bardzo na wygląd i konstrukcję miast, o czym wiemy już z analizy miasta historycznego. Olbrzymie zbrojenia, prowadzone przez ostatnie stulecie, wywoływały nieraz radykalne zmiany w wielu miastach kontynentu europejskiego. Read the rest of this entry »

Posted by on September 10th, 2019 Comments Off on Urządzenia i budowle powstające pod wpływem czynnika warowności

Dzieła kultury ogrodowej

Element zieleni, dawniej rzadko brany pod uwagę, wkroczył do organizmu miejskiego w wieku XVII i XVIT T. Stal się ozdobą królewskich pałaców i magnackich willi. Użytkowanie zasobów naturalnych. Urządzenia techniczne i tereny, związane z wyzyskaniem bogactw naturalnych, wpływają bezpośrednio i w wysokim stopniu na konstrukcje i formę miasta. Wydobywanie w odkrywkach kamienia, żwiru, piasku i najbardziej u nas rozpowszechnione kopalnie gliny dla cegielni tworzą w terenach miejskich lub podmiejskich swoiste warunki techniczne. Read the rest of this entry »

Posted by on September 10th, 2019 Comments Off on Dzieła kultury ogrodowej

Braki w zabudowie

Absolutna bezwzględność władz wojskowych i zupełny brak zrozumienia potrzeb konstrukcyjnych miasta spowodowały niezliczone krzywdy i braki w zabudowie. Wszystkie te urządzenia, powstałe w ostatnim stuleciu i w początkach wojny światowej, były dostosowane do dawnych metod militarnych, które nazwiemy wojną dwuwymiarową. Wszelka akcja odbywała się w płaszczyźnie kraju miasta, mogła obejmować pole działania tylko w dwu wymiarach, tj. szerokości i długości. Wyniki Obu wojen Światowych i rozwój lotnictwa wprowadziły trzeci wymiar do działań militarnych. Read the rest of this entry »

Posted by on September 10th, 2019 Comments Off on Braki w zabudowie

Grupy dzieł technicznych

Studia te obejmują to wszystko, co zbudowała i urządziła reka ludzka w granicach badanego miasta, oraz w jego bliższej i dalszej okolicy. Promień zasięgu tych badań uzależnia się Od wpływów odpowiednich urządzeń i przeobrażeń technicznych na sam organizm miejski. Tak np. uregulowanie rzeki na znacznej części jej biegu i zorganizowanie żeglugi może wpływać w sposób decydujący na stan gospodarczy miasta. Natomiast ujęcie w wały i zabezpieczenie od wylewów dotyczy danego miasta, o ile jest przeprowadzone choćby tylko w jego granicach lub cokolwiek powyżej jego terenów. Read the rest of this entry »

Posted by on September 9th, 2019 Comments Off on Grupy dzieł technicznych

Intensywność zaludnienia

W miastach najluźniej zabudowanych przypada kilkudziesięciu mieszkańców na 1 hektar. W wielkich miastach europejskich, zabudowanych ciasno i nieracjonalnie, cyfra ta dochodzi i nawet przekracza stosunek 1000:1. W niektórych dzielnicach Śródmiejskich Warszawy spostrzegamy przed wojną 1939 r. intensywność zaludnienia wyrażoną cyfrą 1400 mieszk. na jeden hektar. Read the rest of this entry »

Posted by on September 9th, 2019 Comments Off on Intensywność zaludnienia