Racjonalne ukształtowanie biur administracyjnych i handlowych, ośrodków handlu, aprowizacji, zabudowań przemysłowych

Studia te w poszczególnych działach winny być przeprowadzone na podstawie materiałów rysunkowych, mapowych i opisowych przez rzeczoznawców różnych tych dziedzin. Badanie ostateczne i zestawienie materiału badawczego winno uwzględniać koordynacje różnych spraw i. funkcji miasta, celem osiągnięcia jednolitego projektu urbanistycznego, tj. syntezy. zamierzeń kompozycyjnych, technicznych i gospodarczych w dalszej płaszczyźnie. Budowle o charakterze architektonicznym. Na czoło występują tu zabudowania mieszkaniowe, stanowiące z natury rzeczy trzon organizmu miejskiego. Zajmują one największą cześć powierzchni miejskiej, a swoim wyglądem, układem i stanem technicznym reprezentują jedną ze swoich głównych funkcji miasta — danie mieszkania z nieodzownymi dopełnieniami w postaci ulicy, ogrodu itp. Badania przeprowadzone w dziedzinie budowy miasta oraz w studiach ludności dały nam już materiał podstawowy, dotyczący zarysów terenów budowlanych oraz. danych statystycznych o stanie mieszkalnictwa poszczególnych grup ludności. Obecnie przeprowadzamy wiec bardziej szczegółową analizę z punktu widzenia technicznego, budowlanego. Statystyka wykazała nam już ogólnie, jak ludność jest rozmieszczona na terenie i na poszczególnych jego fragmentach. Pozostaje więc określenie, w jaki sposób dana liczba mieszkańców mieści sie i jak mieszka na powierzchni o danej ilości hektar ów. Wchodzi tu w grę: gęstość zaludnienia, ścisłość zabudowy, typy budynków, rodzaj zabudowy i otoczenia, Bezpośrednio wiąże się z tym stosunek powierzchni terenów budowlanych i niebudowlanych oraz stosunek terenów budowlanych mieszkaniowych do innych terenów budowlanych, tj. dzielnic handlowo-administracyjnych, przemysłowych, fabrycznych. Gęstość zaludnienia określamy cyfrą ilości mieszkańców przypadających na jeden hektar. Na terenach wiejskich, w krajach o wielkich obszarach mało zaludnionych, stosunek ten wyraża się poniżej 1 np. tam, gdzie przypada 60—100 ludzi na kilometr kwadratowy, czyli na 100 hektarów. [więcej w: heban krakow, montaż grzejnika cena, broker starogard ]

Tags: , ,

This entry was posted on Monday, September 9th, 2019 at 2:56 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: broker starogard heban krakow montaż grzejnika cena