Ustalenie obszaru miasta

Ważną sprawą w ustaleniu obszaru miasta jest Ścisła jego zależność ilości ludności, sposobu jej rozmieszczenia oraz od powierzchni przeznaczonej dla celów mieszkaniowych, a wiec warsztatów pracy, administracji, przestrzeni zielonych, nieużytków itd. Przyjmiemy tu sposób obliczenia wyrażony formułą, którą można się stale posługiwać przy generalnym ujęciu zadania planu miasta i podziału jego terenów. gdzie Om oznacza obszar ogólny miasta w ha, lm — ogólna ilość mieszkańców miasta, Gz — gestość zaludnienia, wyrażoną w ilości mieszkańców umieszczonych na I ha powierzchni dzielnic mieszkaniowych, m% — współczynnik wyrażony w % obszaru mieszkaniowego (w hektarach), a określający sumę powierzchni terenów miejskich niemieszkaniowych, a więc większych terenów niebudowlanych i zielonych, dzielnic handlowych, przemysłowych, instytucji społecznych, państwowych itd. Wypełnienie tego wzoru dla obu przytoczonych wyżej przykładów daje wynik następujący: I. dla miasta małego z ruchem pieszym : 40.000 SO.OOO Om + 1000 e lub + 1000/0 czyli 400 ha, 400 2. dla miasta dużego z ruchem tramwajowym i autobusowym: 160.000 320.000 m + 1000/0 lub czyli — 1.600 ha. 400 Należy podkreślić, że wzór ten daje tylko obraz podstawowej zależności od warunków miejscowych. Małe miasto z pięknym i zdrowym Otoczeniem przyrody nie wymaga wielkich przestrzeni zielonych w swym wnętrzu.
Przedstawiona na tym przykładzie zależność wzajemna racjonalnie zakreślonego obszaru miasta od przyjętych w nim Środków komunikacji oświetla jedno z podstawowych zagadnień nowoczesnej konstrukcji urbanistycznej. Badając istniejący już obszar miejski możemy zdać sobie sprawę, jakie środki komunikacji winny być wprowadzone, aby życie mieszkańców rozwijało się pod względem zdrowotnym, gospodarczym i technicznym w formach właściwych. Należy przy tym pamiętać, że nie tylko przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, ale także inne sprawy Życia indywidualnego i publicznego wiążą się ściśle z harmonią obszaru i sieci komunikacyjnej. Przejście dzieci i młodzieży z mieszkania do szkoły, do ogrodu lub placu sportowego, załatwianie spraw urzędowych, frekwencja ośrodków kultury duchowej i fizycznej, rozwój życia społecznego zależą również w znacznym stopniu Od powyższej harmonii. [hasła pokrewne: fordanserki, dolce gusto instrukcja, agata meble szadółki ]

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, September 13th, 2019 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble szadółki dolce gusto instrukcja fordanserki